Home
wielkanoc20 PDF Drukuj Email
Wpisany przez zsprusiec   
środa, 08 kwietnia 2020 15:20
vngktkpturbxy83owe4ywnindcwodfinjljn2rhzddhowjhzwi0oty3mc5qcgerlqmazkdnfannc0u
vngktkpturbxy83owe4ywnindcwodfinjljn2rhzddhowjhzwi0oty3mc5qcgerlqmazkdnfannc0u

wyk.em

 
swieta20 PDF Drukuj Email
Wpisany przez zsprusiec   
poniedziałek, 06 kwietnia 2020 12:30

Ogłoszenie

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna.
9-10.04.2020 r. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. 

Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi, zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

 
zarzadzenie3 PDF Drukuj Email
Wpisany przez zsprusiec   
poniedziałek, 30 marca 2020 10:36

ZARZĄDZENIE NR 3/2020 DYREKTORA ZS-P w Ruścu

z dnia 30.03. 2020 r. w sprawie ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493), ustalam :

§ 1. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego:

1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Przez nieobecność rozumie się brak udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych zdalnie (brak logowania na platformę edukacyjną).
2. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w ust. 1 absencji.
3. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą oraz uczeń, który otrzymał zgodę Dyrektora na zmianę profilu kształcenia, celem wyrównania różnic programowych.
6. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany" albo „ niesklasyfikowana".
7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się drogą elektroniczną z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części ustnej. W trakcie egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć technicznych, zajęć artystycznych uczeń może być zobowiązany do wykonania ćwiczeń pod nadzorem nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
10. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą: 1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
11. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 10 uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w miejscu, w którym uczeń przystępuje do egzaminu – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.
15. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 16 oraz § 3 zarządzenia.
16. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.
§ 2. Zasady przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym:
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić drogą zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tych ocen. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie ustnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
3. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 1 przeprowadza powołana przez Dyrektora komisja w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicom.
4. W skład komisji do przeprowadzenia sprawdzianu z edukacji przedmiotowej wchodzą: 1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; 3) nauczyciel z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
5. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
6. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
10. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.
§ 3. Egzamin poprawkowy.
1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części ustnej i jest przeprowadzany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, umożliwiającej porozumiewanie się poprzez ustalony komunikator, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.
4. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w przedostatnim tygodniu ferii letnich.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca sierpnia.
7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą: 1) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji; 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący; 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
8. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, według pełnej skali ocen. W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia.
9. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w Dyrektorem tej szkoły.
10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
11. Do protokołu załącza się zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.
12. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ocena ostateczna z zastrzeżeniem § 2 pkt 1 rozporządzenia.
13. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca sierpnia.
14. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
15. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
16. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 2 rozporządzenia. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Aneta Grabarz Dyrektor ZS-P w Ruścu

Poprawiony: poniedziałek, 30 marca 2020 10:44
 
policjawirus PDF Drukuj Email
Wpisany przez zsprusiec   
piątek, 03 kwietnia 2020 09:00

.

Attachments:
Download this file (Pismo szkoly.jpg)policjawirus[ ]1546 Kb
Poprawiony: piątek, 03 kwietnia 2020 09:02
 
Informacja dla Rodziców PDF Drukuj Email
Wpisany przez zsprusiec   
poniedziałek, 30 marca 2020 05:57

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Szanowni Państwo!
Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
Pragniemy podzielić się sugestiami dotyczącymi nauki dzieci w domu.
Zdalne nauczanie w naszej szkole odbywa się za pomocą:
- „chmury” Microsoft Office 365,
- komunikatorów społecznościowych,
- wiadomości sms,
- kontaktu telefonicznego z uczniem/rodzicem.
Nauczyciele korzystają z różnych platform proponowanych przez MEN i wydawnictwa szkolne. Każdy uczeń otrzymał hasło dostępu do „chmury”, za pomocą której otrzymuje wszelkie materiały dydaktyczne, informacje. Nauczyciele przygotowują się do prowadzenia niektórych zajęć, dotyczących wprowadzania nowych partii materiału on-line z wykorzystaniem programuTeams. Są w trakcie szkoleń.
Nie martwcie się naprzód. Nauczyciele dostosują ilość przekazywanego materiału do możliwości dzieci i rozłożą go w czasie.
Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną i podlegają ocenianiu.
Informuję, iż pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 7.00 – 9.00 w każdy dzień tygodnia.
Kontakt z pedagogiem:
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2

W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych konsultacji.

Kontakt z informatykami:

1. tel. 572 622151 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Godziny kontaktu: 7.00 – 9.00

2. tel. 605 452 284 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Godziny kontaktu: 9.00 – 11.00

Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy o ewentualny telefoniczny z pracownikiem sekretariatu w godz. 7.30 - 15:30 (Tel 43 6766021)
W wejściu do szkoły umieszczona została skrzynka, do której rodzice dzieci przedszkolnych, szkolnych mogą wkładać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola i zgłoszenia do klasy I. Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych.
Kontakt z dyrekcją szkoły:
- Anetą Grabarz: 502545399
- Agata Majchrzak 509762052
Godziny kontaktu: 7.30 – 15.30
Jak zorganizować uczniom warunki do nauki w domu?
1. Wspierajcie dzieci w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online).
2. W miarę możliwości zapewnijcie miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy.
3. Zachęcajcie dzieci do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe).
4. Ograniczcie czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie z różnych form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry, You Tube, portale).
3

Jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą?
1. Okazujcie zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.
2. Chwalcie swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.
3. Uświadamiajcie dzieciom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.
Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
1. Monitorujcie cel i czas korzystania przez dzieci z sieci internetowej.
2. Zachęcajcie do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.
Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali naszej pomocy, informacji, wsparcia w związku ze zdalnym nauczaniem lub sprawami wychowawczymi, prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy z wychowawcami klas lub dyrekcją. Udzielimy ich w miarę naszych możliwości.
Dziękujemy za przekazane wychowawcom w dniu 23 marca uwagi.
Nauczyciele pracują nad rozwiązywaniem pojawiających się na bieżąco problemów.
Wiemy, że jest to czas trudny dla wszystkich. Spróbujmy się nawzajem wspierać.
Dyrekcja
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ruścu

 
Więcej artykułów…
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»

Strona 1 z 2